معرفي

اهميت كنترل اتوماتيك در صنايع و زندگي روزمره عـصر حاضـر، بـرهيچكس پوشـيده نيـست و بـه جرأت ميتوان گفت كه يكي از مهمترين بخشهاي صنايع پيشرفته امروزي را سـيستمهـاي كنتـرل اتوماتيك تشكيل ميدهند. كاربرد كنترل اتوماتيك موجب بالا رفتن كيفيت و كميت توليد محـصول شـده و همچنـين ايمنـي محيطهاي صنعتي را به طور چشمگيري بالا برده است. در صنعت، اندازهگيري و كنترل كميتهاي زير بسيار حائز اهميت ميباشد.

1-    اندازه‌گيري و كنترل ارتفاع سطح مايعات

2-    اندازه‌گيري و كنترل شدت جريان مايعات

3-    اندازه‌گيري و كنترل فشار

4-    اندازه‌گيري و كنترل درجه حرارت (دما)  

5-    اندازه‌گيري و كنترل pH 

در اين آزمايشگاه تنها با سه مورد اول از سيستم‌هاي فوق آشنا خواهيد شد. آزمايش‌ها نيـز در دستوركار ضميمه شده بـر همـين اساس در سه بخش تدوين شده‌اند و معرفي اجمالي نحوه ارتباط سيستمها در نيز آورده شده است.

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/10
تعداد بازدید:
640
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.